วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์