วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ