วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561