อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ” ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติทางด้านการให้บริการของสำนักงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประวัติ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าทำการประเมินภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ประยุทธ อินแบน ให้เกียรติเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสำนักงาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ 2561

;วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์