;วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์