วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ