วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประวัติ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าทำการประเมินภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ประยุทธ อินแบน ให้เกียรติเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสำนักงาน

 

DSC_0767
DSC_0768
DSC_0781
DSC_0773
DSC_0778
DSC_0772
DSC_0785
DSC_0791
DSC_0788
DSC_0789
DSC_0794
DSC_0793
DSC_0796
DSC_0798
DSC_0797
DSC_0801
DSC_0799
DSC_0802
DSC_0800
DSC_0803
DSC_0809
DSC_0806
DSC_0813
DSC_0826
DSC_0827
DSC_0817
DSC_0820
DSC_0831
DSC_0830
DSC_0833
DSC_0832
DSC_0834
DSC_0844
DSC_0837
DSC_0841
DSC_0852
DSC_0861
DSC_0851
DSC_0864
DSC_0862
DSC_0867
DSC_0873
DSC_0865
DSC_0870
DSC_0881
DSC_0879
DSC_0882
DSC_0883
DSC_0877
DSC_0884
DSC_0889
DSC_0888
DSC_0890
DSC_0885
DSC_0897
DSC_0892
DSC_0893
DSC_0900
DSC_0898
DSC_0902
DSC_0905
DSC_0908
DSC_0910
DSC_0912
DSC_0911
DSC_0914
DSC_0918
DSC_0920
DSC_0917
DSC_0921
DSC_0928
DSC_0927
DSC_0930
DSC_0931
DSC_0937
DSC_0936
DSC_0934
DSC_0932
DSC_0941
DSC_0940
DSC_0945
DSC_0942
DSC_0951
DSC_0958
DSC_0955
DSC_0946
DSC_0963
DSC_0960
DSC_0968