วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประวัติ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าทำการประเมินภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ประยุทธ อินแบน ให้เกียรติเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสำนักงาน

 

DSC_0767
DSC_0768
DSC_0781
DSC_0773
DSC_0778
DSC_0772
DSC_0785
DSC_0791
DSC_0788
DSC_0789
DSC_0794
DSC_0793
DSC_0796
DSC_0798
DSC_0797
DSC_0801
DSC_0799
DSC_0802
DSC_0800
DSC_0803
DSC_0809
DSC_0806
DSC_0813
DSC_0826
DSC_0827
DSC_0817
DSC_0820
DSC_0831
DSC_0830
DSC_0833
DSC_0832
DSC_0834
DSC_0844
DSC_0837
DSC_0841
DSC_0852
DSC_0861
DSC_0851
DSC_0864
DSC_0862
DSC_0867
DSC_0873
DSC_0865
DSC_0870
DSC_0881
DSC_0879
DSC_0882
DSC_0883
DSC_0877
DSC_0884
DSC_0889
DSC_0888
DSC_0890
DSC_0885
DSC_0897
DSC_0892
DSC_0893
DSC_0900
DSC_0898
DSC_0902
DSC_0905
DSC_0908
DSC_0910
DSC_0912
DSC_0911
DSC_0914
DSC_0918
DSC_0920
DSC_0917
DSC_0921
DSC_0928
DSC_0927
DSC_0930
DSC_0931
DSC_0937
DSC_0936
DSC_0934
DSC_0932
DSC_0941
DSC_0940
DSC_0945
DSC_0942
DSC_0951
DSC_0958
DSC_0955
DSC_0946
DSC_0963
DSC_0960
DSC_0968
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...