เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 อ.นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้สัมภาษณ์สื่อ MSS เคเบิ้ลทีวี เรื่องการจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9