ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561
ใน วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

DSC_0079
DSC_0080
DSC_0077
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0083
DSC_0087
DSC_0095
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0090
DSC_0088
DSC_0097
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0114
DSC_0110
DSC_0117
DSC_0112
DSC_0115