ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561
ใน วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

DSC_0079
DSC_0080
DSC_0077
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0083
DSC_0087
DSC_0095
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0090
DSC_0088
DSC_0097
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0114
DSC_0110
DSC_0117
DSC_0112
DSC_0115
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...