วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (คณะกรรมการ 5 ส) และเข้าร่วมพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา