วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.45–16.30 น. อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ณ  ห้องรับรอง 2 ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ