วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อม ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาดำเนินการรับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ