วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรดิจิทัล (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 2563 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์