วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานสร้างการรับรู้ของประชาชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับตำบล “EEC Tambon Mobile Team” ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา