วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings