วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุมหารือกับรองคณบดีวิชาการ 4 คณะ เพื่อหาแนวทางดำเนินการ และพิจารณา (ร่าง) โครงการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) Digital Art/Digital Media/Digital Graphic  2) Computer Science/Information Technology/Information System  3) New Entrepreneur Creation  และ 4) Agricultural Technology/Wealth with Agricultural