วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและประสิทธิผลของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการแสดงต้นทุนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสายทิพย์ (ห้องรับรอง) ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ