วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings