วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 16/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings