วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม