วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม