วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ