วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ