วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม