วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม