วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE ให้กับทุกสาขาวิชา โดยเชิญประธานสาขาวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ๆ ละ 2 ท่าน เข้าร่วมการอบรมและบันทึกข้อมูล ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9