วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค และห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์