อบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมอาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบุคลากรสำนัก ได้แก่ คุณโกเมศ กุลอุดมโภคากุล หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ และคุณสุมินตรา คางดวง หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานซักซ้อมการนำหลักสูตรตรวจประเมินตามวิธีการของ TQR

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานซักซ้อมการนำหลักสูตรตรวจประเมินตามวิธีการของ TQR (Thai Qualifications Register) และขับเคลื่อนการนำร่องขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ