เปิดบ้านงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี