มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตรวจสอบลำดับบัณฑิต

สำหรับผู้ที่อนุมัติจบ ระหว่าง วันที่ 9 นีนาคม 2560 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเว้นผู้ที่อนุมัติจบในวันที่ 23 มีนาคม 2560

Design by ARIT@RRU