มคอ.3

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2554

  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

AGE111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

พื้นฐานภาษา

3

3

0

6

AGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

พื้นฐานภาษา

3

3

0

6

AGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

พื้นฐานภาษาเลือก

3

3

0

6

AGE113

ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการเรียน

พื้นฐานภาษา

3

3

0

6

AGE113

ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการเรียน

พื้นฐานภาษาเลือก

3

3

0

6

AGE121

ความจริงของชีวิต

พื้นฐานมนุษย์

3

3

0

6

AGE122

สุนทรียภาพของชีวิต

พื้นฐานมนุษย์

3

3

0

6

AGE123

จิตวิทยากับการพัฒนาตน

พื้นฐานมนุษย์

3

3

0

6

AGE131

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

พื้นฐานสังคม

3

3

0

6

AGE132

วิถีไทย

พื้นฐานสังคม

3

3

0

6

AGE141

วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต

พื้นฐานวิทย์-คณิต

3

2

2

5

AGE142

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

พื้นฐานวิทย์-คณิต

3

2

2

5

AGE143

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

พื้นฐานวิทย์-คณิต

3

2

2

5

AGE214

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป

พื้นฐานภาษาเลือก

3

3

0

6

AGE233

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

พื้นฐานสังคม

3

3

0

6

AGE244

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

พื้นฐานวิทย์-คณิต

3

2

2

5


  
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2554
         

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

HAR101

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

HAR102

หลักการเขียนภาพ

เอกบังคับ

3

2

2

5

HAR103

หลักการออกแบบศิลปกรรม

เอกบังคับ

3

2

2

5

HAR104

ประติมากรรมพื้นฐาน

เอกบังคับ

3

2

2

5

HCD101

โลกาภิวัตน์กับพลวัตรชุมชนไทย

เอกบังคับ

3

3

0

6

HCD104

สังคมวัฒนธรรมชนบทและเมือง

เอกบังคับ

3

3

0

6

HCD105

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

เอกบังคับ

3

3

0

6

HEN111

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์

เอกบังคับ

3

2

2

5

HEN112

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ

เอกบังคับ

3

3

0

6

HJP111

ภาษาญี่ป่น 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

HJP113

รูปและการใช้ภาษาญี่ปุ่น 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

HJP121

การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

HMD103

หน้าทับประกอบการแสดง

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD105

ลีลานาฏศิลป์ไทย

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD106

พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD109

การแสดงแและการเคลื่อนไหวบนเวที

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD201

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD207

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD213

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD219

ปฏิบัติเครื่องเป่า 1

แกนบังคับ

3

2

2

5

HMD225

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD231

ทฤษฎีดนตรีไทย

เอกบังคับ

3

3

0

6

HMD238

การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMD254

ปฏิบัติเพลงโหมโรงเย็น

เอกบังคับ

3

2

2

5

HMU111

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพี้นฐาน

เอกบังคับ

3

3

0

6

HMU113

การอ่านและเขียนโน้ตสากน

เอกบังคับ

3

3

0

6

HMU121

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU123

ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU125

ปฏิบัติเครื่องสาย 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU127

ปฏิบัติกีตาร์ 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU131

ปฏิบัติคีย์บอร์ด

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU133

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU137

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม

เอกบังคับ

2

0

4

2

HMU141

ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1

เอกบังคับ

2

0

4

2

HPA101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

เอกบังคับ

3

3

0

6

HPA102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

เอกบังคับ

3

3

0

6

HPA103

การเมืองการปกครองของไทย

เอกบังคับ

3

3

0

6

HPA107

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

เอกบังคับ

3

3

0

6

IEE106

การเขียนแบบวิศวกรรม

เอกบังคับ

3

2

2

5

IEE107

การปฏิบัติการอุตสาหกรรมทั่วป

เอกบังคับ

3

2

2

5

IEE109

การวัดและอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า

เอกบังคับ

3

2

2

5

IEE154

ตัวรับรู้และตัวแปลง

เอกบังคับ

3

3

0

6

IID101

ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เอกบังคับ

3

3

0

6

IID102

วาดเส้น

เอกบังคับ

3

2

2

5

IID103

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

เอกบังคับ

3

3

0

6

IID104

การเขียนแบบ 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

IID105

ทฤษฎสีและองค์ประกอบศิลป์

เอกบังคับ

3

2

2

5

IIE101

การเขียนแบบวิศวกรรม

เอกบังคับ

3

2

2

5

IIE102

การปฏิบัติการอุตสาหกรรมทั่วไป

เอกบังคับ

3

2

2

5

IIE103

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

IIE107

วัสดุวิศวกรรม

เอกบังคับ

3

3

0

6

IIT121

กำลังวัสดุ

เอกบังคับ

3

3

0

6

IME101

การเขียนแบบวิศวกรรม

เอกบังคับ

3

2

2

5

IME102

วัสดุวิศวกรรม

เอกบังคับ

3

3

0

6

IME103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกบังคับ

3

2

2

5

MAC101

หลักการบัญชี

เอกบังคับ

3

2

2

5

MBC101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เอกบังคับ

3

2

2

5

MBC102

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เอกบังคับ

3

2

2

5

MBC204

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

เอกบังคับ

3

2

2

5

MCA101

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

เอกบังคับ

3

3

0

6

MCA103

ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

เอกบังคับ

3

3

0

6

MCA105

การวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น

เอกบังคับ

3

3

0

6

MCA107

การถ่ายภาพนิ่งเบื้องต้น

เอกบังคับ

3

2

2

5

MEC112

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

MMG101

องค์การและการจัดการ

วจ.บังคับ

3

3

0

6

MMK101

หลักการตลาด

เอกบังคับ

3

3

0

6

MTI111

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เอกบังคับ

3

3

0

6

MTI112

จิตวิทยาบริการ

เอกบังคับ

3

3

0

6

SAG102

หลักการผลิตสัตว์

เอกบังคับ

3

2

2

5

SAG209

หลักพืชศาสตร์

เอกบังคับ

3

2

2

5

SBI101

ชีววิทยาพื้นฐาน

เอกบังคับ

3

3

0

6

SBI102

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

เอกบังคับ

1

0

3

2

SCH101

เคมีทั่วไป 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

SCH102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

เอกบังคับ

1

0

3

2

SCH121

เคมีสำหรับวิศวกร

เอกบังคับ

3

3

0

6

SCH122

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

เอกบังคับ

1

0

2

1

SCH160

เคมีทั่วไป

เอกบังคับ

3

2

2

5

SCM101

เคมีทั่วไป 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

SCM102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

เอกบังคับ

1

0

3

6

SCS101

วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เอกบังคับ

3

2

2

5

SCT101

คณิตศาตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เอกบังคับ

3

2

2

5

SEN101

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เอกบังคับ

3

3

0

6

SIT101

หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกบังคับ

3

2

2

5

SMA101

แคลคูลัส 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

SPB102

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

เอกบังคับ

3

3

0

6

SPB103

การสาธารณสุขชุมชน

เอกบังคับ

3

3

0

6

SPB211

อนามัยครอบครัว

เอกบังคับ

2

2

0

4

SPH121

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

เอกบังคับ

3

3

0

6

SPH123

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

เอกบังคับ

1

0

2

1

SPH160

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

เอกบังคับ

3

2

2

5

SPH161

ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (เป็นวิชาต่อเนื่อง)

เอกบังคับ

3

2

2

5

SPH162

ฟิสิกส์ 1

เอกบังคับ

3

3

0

6

SPH164

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เอกบังคับ

1

0

3

2

SSH101

การสาธารณสุขเบื้องต้น

เอกบังคับ

2

2

0

4

SSH102

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

เอกบังคับ

2

2

0

4

SSH103

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

เอกบังคับ

2

2

0

4