ปีที่ 16 ฉบับที่ 35 มกราคม – มิถุนายน 2562

ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม :หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สายฝน เสกขุนทด

กิจการเพื่อสังคมกับบทบาทภาคส่วนที่สามเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน :กรณีศึกษา คุณมีชัย วีระไวทยะ
ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร

บทบาทพระสงฆ์ไทยกับการพัฒนาสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม :กรณีศึกษา พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
เอกพจน์ คงกระเรียน

ปัญหาความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา : ชุมชนคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2558-2561
ฐานิดา เหลืองด่านสกุล

บทบาทของกลุ่มผู้ขายในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในบริเวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จิตติญา เนตรโรจน

กระบวนท่ารำถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร
ปภัสสร เจริญพิสัยสุข

บรรพสังคีต : วิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคาม
ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

สมรรถนะของกลุ่มงานสายสนับสนุนวิชาการกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พรพรรณ ดอนพนัส

การศึกษาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า
อรชุมา หนูน้อย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณเอก อึ้งเสือ

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พรเพ็ญ ศรีเกษม

การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
สสิพัชร์ สาทรพาณิชย

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา นักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จรรยาลักษณ์ เกษบุตร และกรกานต์ พรหมเดเวช

การสำรวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแก้สมการและอสมการ
กมลทิพย์ องอาจยุทธนากร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี
วรวรรณ บำรุงชน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ชัชวาล มงคล