มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6400
2564

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

2563

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563

2562

ปีที่ 16 ฉบับที่ 35
มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 16 ฉบับที่ 36
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

2561

ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 มกราคม – มิถุนายน 2561

2560

ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 มกราคม – มิถุนายน 2560

2559

ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม – มิถุนายน 2559

2558

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม – มิถุนายน 2558


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410

copyright ©2015-2018 design academic.rru.ac.th