รายละเอียดอยู่ในระหว่างปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(TCAS 61)


ช่วงรับสมัคร ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร วันยื่น Portfolio และหรือสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 ต.ค. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 6 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 15 – 19 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

๑. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์เอกสารออกจากระบบ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ใบสมัครและใบชำระเงินผ่านธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ใบสมัครให้ติดรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน โดยใส่ไว้ใน แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ๒. ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

๒. วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานตามรายการแฟ้มสะสมงาน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นำมายื่นด้วยตนเอง และ/หรือสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) เท่านั้น

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป