กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : Portfolio

ช่วงรับสมัคร ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร วันยื่น Portfolio และหรือสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 ต.ค. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 28 พ.ย. 2560 6 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 15 – 19 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560
4 ต.ค. 2560 ถึง 24 พ.ย. 2560
ช่วงรับสมัคร
28 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
6 ธ.ค. 2560
วันยื่น Portfolio และหรือสัมภาษณ์
12 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
15 – 19 ธ.ค. 2560
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
25 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดรับ รอบที่ 1 ได้ที่ » ดูแผนการรับคลิกที่นี่ « และ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ » คลิกที่นี่เพื่อสมัคร « เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์เอกสารออกจากระบบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ใบสมัครและใบชำระเงินผ่านธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ใบสมัครให้ติดรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน โดยใส่ไว้ใน แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 2. ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

2. วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

   1) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดการยื่นแฟ้มสะสมงานและ/หรือสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis
   2) ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานตามรายกายแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลดูได้จากแผนการรับ) และนำมายื่นด้วยตนเอง และ/หรือสัมภาษณ์ตามกำหนดการ ในวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ « รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

กำหนดการ รับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน