ประกาศ! ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดการ(รอบ 2)

ประกาศ! ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดการ

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3 ปีการศึกษา 2562

คู่มือการสมัคร สมัครเรียน รอบ 3 » คลิกที่นี่ «


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี รอบที่ 2

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
21 ธ.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
28 มี.ค. 2562
29 มี.ค. 2562
4 เม.ย. 2562
คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
21 ธ.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
ไม่มี
29 มี.ค. 2562
4 เม.ย. 2562
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
คณะ
21 ธ.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัคร
22 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
28 มี.ค. 2562
สอบข้อเขียน
29 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 เม.ย. 2562คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
คณะ
21 ธ.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัคร
22 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่มี
สอบข้อเขียน
29 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 เม.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน