รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รับตรงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2)

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
วันสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันรายงานตัว
15 มิ.ย. 2561-13 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
15 มิ.ย. 2561-13 ก.ค. 2561
ประกาศรับสมัคร
16 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
18 ก.ค. 2561
วันสัมภาษณ์
20 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน