ประกาศ!! ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบ รอบ 1

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

!! ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. บัตรสมัครติดรูปถ่าย
2. บัตรประชาชนห้องสอบสัมภาษณ์ » คลิกที่นี่ แผนที่ห้องสอบ » คลิกที่นี่


ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์