ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงใหม่)

ให้นำเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
มาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (26 ก.ค. 2561)