ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ชำระเงินรายงานตัว

• ศึกษาวิธิการลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in เพื่อนำไปชำระเงิน
  ตามวันเวลาที่กำหนด ➞ » ดูขั้นตอนลงทะเบียน คลิก «
• ลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in ที่เว็บไซต์นี้ ➞ » คลิกที่นี่ «
กำหนดชำระเงินที่ธนาคารภายใน วันที่ 4-9 มิถุนายน 2562
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย (หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
• รายงานตัว วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
1. ใบรายงานตัว พร้อมกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
(พร้อมฉบับจริงที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงิน
• สถานที่รายงานตัว ชั้น 5 อาคาร ราชนครินทร์(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การแต่งกายของนักศึกษาในวันรายงานตัว

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป