ขั้นตอนการดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

9 ม.ค.-5 ก.พ. 2561
รอบที่ 1 portfolio

รายงานตัวนักศึกษา

26 ก.ค. 2561

รายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

เอกสารสำหรับการรายตัวเป็นนักศึกษา
 • 1. ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
      พร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา
 • 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาด้วย) 2 ฉบับเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

1–3 ส.ค. 2561

รายละเอียดและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ➞ กองพัฒนานักศึกษา

เปิดภาคเรียน

6 ส.ค. 2561

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

9 ม.ค.-5 ก.พ. 2561
รอบที่ 1 portfolio
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
26 ก.ค. 2561
รายงานตัวนักศึกษา

รายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

เอกสารสำหรับการรายตัวเป็นนักศึกษา
 • 1. ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
      พร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา
 • 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาด้วย) 2 ฉบับเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา
1 – 3 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา

รายละเอียดและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษา

6 ส.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561 ตามคณะ(นักศึกษาภาคปกติ 2561)