กำหนดการรายงาน และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561
ตามคณะ (นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2)


ขั้นตอนการดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
10 พ.ค.-31 พ.ค. 2561
รอบที่ 2

รายงานตัวนักศึกษา

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
26 ก.ค. 2561
เวลา 8.30-12.00 น.

รายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

เอกสารสำหรับการรายตัวเป็นนักศึกษา
 • 1. ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
      พร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา
 • 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาด้วย) 2 ฉบับเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา
 • แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด • (แนบ รูปถ่าย 1 ใบ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ)

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา
1–3 ส.ค. 2561

ดูรายละเอียดและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ >>คลิกที่นี่<<

เปิดภาคเรียน

เปิดภาคเรียน
6 ส.ค. 2561

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

10 พ.ค.-31 พ.ค. 2561
รอบที่ 2
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
26 ก.ค. 2561
เวลา 8.30-12.00 น.
รายงานตัวนักศึกษา

รายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

เอกสารสำหรับการรายตัวเป็นนักศึกษา
 • 1. ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
      พร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา
 • 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาด้วย) 2 ฉบับเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา
 • แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด • (แนบ รูปถ่าย 1 ใบ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ)
1 – 3 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา

ดูรายละเอียดและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ >>คลิกที่นี่<<

6 ส.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
การแต่งกายของนักศึกษาในวันรายงานตัว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561 ตามคณะ(นักศึกษาภาคปกติ 2561 รอบ 2)