หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ จำนวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี   4 ปี
1.  วิศวกรรมไฟฟ้า มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. 25 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.  การตลาด มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. และ ปวส. 49 คน
2.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. และ ปวส. 44 คน
3.  การจัดการ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. และ ปวส. 34 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.  การบัญชี มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. และ ปวส.บัญชีเท่านั้น 51 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.  รัฐศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. เท่านั้น 60 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.  รัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. เท่านั้น 40 คน
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.  นิติศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวช. เท่านั้น 30 คน

หมายเหตุ

กรณีสาขาวิชาที่ผู้สมัคร ไม่ครบหมู่เรียน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครคืนได้ โดยผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่เปิดได้อื่นแทน

ติดต่อสอบถาม โทร 0-3850-0000 ต่อ 6420