กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร 13 ธ.ค. 60
ถึง
11 มี.ค. 61

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ reg.rru.ac.th)
2.2  สำเนาคุณวุฒิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน          
ที่ระบุว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ชุด
2.3 รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2.6 เงินค่าสมัคร  จำนวน 300 บาท (เงินจำนวนนี้จะเรียกคืนไม่ได้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th หรือ ➞ ❝ คลิกที่นี่ ❞
หมายเหตุ
1) กรณีสาขาวิชาที่ผู้สมัคร ไม่ครบหมู่เรียน มหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครคืนได้  โดยผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่เปิดได้อื่นแทน
2) ผู้สมัครในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ สามารถติดต่อ   ขอย้ายสาขาวิชาเพื่อเรียนในสาขาวิชาที่เปิดได้ ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2561 เท่านั้น โดยมาด้วยตนเองพร้อมนำบัตรสมัครและใบเสร็จค่าสมัครมาด้วย หากไม่มาติดต่อตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3) ผู้มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามประกาศหน้าเว็บไซต์ reg.rru.ac.th

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน   รอกำหนดการ
รายงานตัวนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา 25  มี.ค. 61

รายงานตัวและปฐมนิเทศ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   
ณ  ห้องโชคอนันต์  ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เอกสารประกอบการรายงานตัว
1) ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ ระบบ reg.rru.ac.th เท่านั้น
2)  ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงและฉบับสำเนาจำนวน 2 ชุด
3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4)  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาจำนวน 1 ชุด
6)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป  ติดในใบรายงานตัว

เปิดภาคเรียน   รอกำหนดการ

ติดต่อสอบถาม โทร 0-3850-0000 ต่อ 6420