สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษภาคเรียนที่ 1/2557


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

อาคารราชนครินทร์ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ในเมือง)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ใบ รบ.) 2 ฉบับ (เอาฉบับจริงมาด้วย)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

**ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์**