สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษภาคเรียนที่ 1/2557

ประกาศรายชื่อ Admissions มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา 2557

รหัส 2848 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 7025015 นางสาวพรนภา  ทองสุข
2 7042792 นางสาวสายใจ  พลภักดี
3 7049580 นางสาวปิยาพร  คำบำรุง
4 7050699 นางสาวมาริสา  มาชู
5 7055456 นางสาวกมลชนก  สายทอง
6 7107863 นางสาวมาริมาศ  พัธโนทัยธาดา
7 7130902 นางสาวพิชชาภัทร์  ชุ่มฤทธิ์
8 7138100 นางสาวเจนจิรา  พรมมี

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่สำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.