สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 6 กันยายน 2554 คุณวุฒิ »  รับรองก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 ( http://qualification.otepc.go.th/qual54_list.php)
ลำดับ หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชาหรือแขนงวิชา ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ที่ ศธ 0206.6/307 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ครุศาสตรบัณฑิต  ธุรกิจศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2547)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร พ.ศ. 2554)
2 ที่ ศธ 0206.6/154 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร พ.ศ.2559)
3 ที่ ศธ 0206.6/123 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4 ที่ ศธ 0206.6/58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
5 ที่ ศธ 0206.6/59 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
6 ที่ ศธ 0206.6/905 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
7 ที่ ศธ 0206.6/744 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8 ที่ ศธ 0206.6/743 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9 ที่ ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
10 ที่ ศธ 0206.6/244 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
11 ที่ ศธ 0206.6/167 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
12 ที่ ศธ 0206.6/823 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
13 ที่ ศธ 0206.6/442 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
14 ที่ ศธ 0206.6/440 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
15 ที่ ศธ 0206.6/413 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
(หลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญา)  (หลักสูตร พ.ศ.2543)
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
(หลักสูตร พ.ศ.2543)
16 ที่ ศธ 0206.6/457 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
17 ที่ ศธ 0206.6/2450 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต  นาฏดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
18 ที่ ศธ 0206.6/2428 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 ครุศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
19 ที่ ศธ 0206.6/2238 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
20 ที่ ศธ 0206.6/2020 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
21 ที่ ศธ 0206.6/1981 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต  การสอนสังคม (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
22 ที่ ศธ 0206.6/1900 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
23 ที่ ศธ 0206.6/1871 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
24
ที่ ศธ 0206.6/1804 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
25 ที่ ศธ 0206.6/1698 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
26 ที่ ศธ 0206.6/1948 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
27 ที่ ศธ 0206.6/1952 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
28 ที่ ศธ 0206.6/1949 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
29 ที่ ศธ 0206.6/1954 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
30 ที่ ศธ 0206.6/2019 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
31 ที่ ศธ 0206.6/1047 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
32 ที่ ศธ 0206.6/1145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
33 ที่ ศธ 0206.6/292 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
วิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
34 ที่ ศธ 0206.6/1159 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
35 ที่ ศธ 0206.6/998 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต  ศิลปกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
36 ที่ ศธ 0206.6/426 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏดุริยางคศิลป์ไทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
37 ที่ ศธ 0206.6/1256 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต  เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ศิลปศาสตรบัณฑิต  การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
38 ที่ ศธ 0206.6/1044 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
39 ที่ ศธ 0206.6/355 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสาตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
40 ที่ ศธ 0206.6/592 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ
แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์
แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
แขนงวิชาบ้านและการจัดการทรัพยากร
โปรแกรมวิชาเคมี (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสาตร์ความปลอดภัย (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
41 ที่ ศธ 0206.6/529 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
42 ที่ ศธ 0206.6/220 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
43 ที่ ศธ 0206.6/118 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2547)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรม  (หลักสูตร พ.ศ. 2547)
แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://qualification.otepc.go.th/menu.php