งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410 หรือ (038)535118

รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล ระดับที่เสนอขอตำแหน่ง
รับเรื่องประเมินผลการสอน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน
แจ้งผลประเมินการสอนผ่านเกณฑ์
รับเรื่องผลงาน ทางวิชาการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อยู่ระหว่างพิจารณาผลงาน
1
อ.จารุต ฐิติวรณ์   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 
 
 
 
-
-
-
 
-
2
อ.นันทวัน ค่ำสุริยา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 

 
-
 
-
3
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
4
อ.ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
 
  
 
-
 
-
5
ผศ.สมศักดิ์ คำมา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
-
 
-
6
อ.ศิรินันท์ คำสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
-
 
-
7
อ.พิภัทรา สิมะโรจนา  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
  
 
-
 
-
8
อ.อารียา บุญทวี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 
 
 
 

 
-
 
-
9
อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  
 
 
 
 
 
-
 
-
10
อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
11
อ.ดร.วรพล แวงนอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
12
อ.ฐิติพร ดิศวนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
13
อ.ดร.เอกชัย ไชยดา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา     
 
 
 
 
-
 
-
14
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูลระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
15
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ   ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
16
อ.ปิยะวดี กิ่งมาลา   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
17
อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
18
อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
19
อ.ภควดี สุดสงวน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
20
อ.ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
 
  
 
-
 
-
21
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
22
อ.สมพล พวงสั้น   ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
23
อ.ชุติมา นุตยะสกุล   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ     
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
24
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
25
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 
 
 
  
 
-
 
-
26
ผศ.ดร.นวัสนันท์   วงศ์ประสิทธิ์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
 
 
 

 
-
 
-
27
อ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
28
อ.ณฐ สบายสุข ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
29
อ.ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
30
อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
  
  
 
-
 
-
31
อ.ดร.นคินนทร์ สุรพานิช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  
 
 
 
 
 
 
 
32
อ.อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 
-
 
-
33
อ.ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
34
อ.นลินี เอี่ยมสะอาด  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
35
อ.รติยา สุทธิธรรม   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย  
 
  
  
  

 
-
 
-
36
อ.วัชรี ปั้นนิยม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
37
อ.นลินา ไชยะ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
38
ผศ.ดร.ทิพย์วิมล   วังแก้วหิรัญ   ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 
  
 
-
 
-
39
อ.สุรกิจ ทองสุก   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
40
อ.ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 
  
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
41
อ.อัจนา ปราชญากุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  
 
 
-
 
-
42
ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา  
 
 

 
-
 
-
43
อ.คมสันต์ ธีระพืช   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
44
อ.นพพร ขุนค้า ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
 
  
 
-
 
-
 
-
 
-
45
อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
  
 
-
 
-
 
-
 
-
46
อ.ประเวช เชื้อวงษ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
47
อ.ดร.ลินดา นาคโปย   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
 

 
-
 
-
48
อ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
49
อ.วรากรณ์ สุดสงวน  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชีคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
-
 
-
50
อ.ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งามระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
  
  
 
-
 
-
51
อ.วาทิตา เอื้อเจริญ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
52
อ.ณัฐพร สนเผือก   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
53
อ.จงภร มหาดเล็ก   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
54
อ.ภานุวัฒน์ ธรรมมิกนันท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
55
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
56
อ.วิทยา เต่าสา
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
57
อ.สรรเพชญ บันลือวงศ์
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
58
อ.ญาดา เรียมริมมะดัน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
59
อ.วิยารัตน์ กุมุทนาถ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
60
อ.ธนธัช มั่นมงคล
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
61
อ.สุรสา จันทนา
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
62
อ.ลักคณา น้อยสว่าง
ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
63
อ.ณัฐกานต์ พจนพิมล
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410

copyright ©2015-2018 design academic.rru.ac.th