งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410 หรือ (038)535118
รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล ระดับที่เสนอขอตำแหน่ง รับเรื่องประเมินผลการสอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน แจ้งผลประเมินการสอนผ่านเกณฑ์ รับเรื่องผลงาน ทางวิชาการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา อยู่ระหว่างพิจารณาผลงาน
1
อ.จารุต ฐิติวรณ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 
 
 
 
-
-
-
 
-
2
อ.นันทวัน ค่ำสุริยา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
3
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
4
อ.ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
5
ผศ.สมศักดิ์ คำมา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 

 
-
 
-
6
อ.ศิรินันท์ คำสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 

-
 
-
7
อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
8
อ.อารียา บุญทวี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
9
อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
10
อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
11
อ.ดร.วรพล แวงนอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
12
อ.ฐิติพร ดิศวนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
13
อ.ดร.เอกชัย ไชยดา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา     
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
14
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูลระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
15
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
16
อ.ปิยะวดี กิ่งมาลา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
17
อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
18
อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
19
อ.ภควดี สุดสงวน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
20
อ.ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
 
 
 

 
-
 
-
 
-
21
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
22
อ.สมพล พวงสั้น ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
23
อ.ชุติมา นุตยะสกุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ     
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
24
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
25
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 
 
 

 
-
 
-
26
ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
27
อ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
28
อ.ณฐ สบายสุข ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
29
อ.ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
30
อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
31
อ.ดร.นคินนทร์ สุรพานิช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  
 
 
 
 
 
 
 
32
อ.อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 

 
-
 
-
33
อ.ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
34
อ.นลินี เอี่ยมสะอาด ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
35
อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
 
 
 
 
 
 
 
36
อ.รติยา สุทธิธรรม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย  
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
37
อ.วัชรี ปั้นนิยม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
38
อ.นลินา ไชยะ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
39
ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 

 
-
 
-
40
อ.สุรกิจ ทองสุก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
41
อ.ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
42
อ.อัจนา ปราชญากุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
43
ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
44
อ.คมสันต์ ธีระพืช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
45
อ.นพพร ขุนค้า ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
46
อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 
-
 
-
 
-
 
-
47
อ.ประเวช เชื้อวงษ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
48
อ.ดร.ลินดา นาคโปย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
49
อ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
50
อ.วรากรณ์ สุดสงวน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชีคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
51
อ.วาทิตา เอื้อเจริญ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
  

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
52
อ.ณัฐพร สนเผือก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
53
อ.จงภร มหาดเล็ก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการขยะมูลฝอยฯ
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
54
อ.ภานุวัฒน์ ธรรมมิกนันท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
55
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 
 

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410

copyright ©2015-2018 design academic.rru.ac.th