งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410 หรือ (038)535118
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. ประกาศว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งวิชาการ

3. การขอ ผศ. รศ. ศ. (พิเศษ)

  • รอการอัพเดทเพิ่มเติม

4. แบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

5. แบบคำขอ ก.พ.อ. 03,04

6. แบบแสดงการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ

7 .เอกสารรับรองภาระงานสอน

8. คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ

9. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนและคำสอน

10 .หนังสือรับรองจริยธรรม

11. แบบรับรองวารสารทางวิชาการ

12.หนังสือรับรองงานวิจัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Tel. (038)500000 ต่อ 6410

copyright ©2015-2018 design academic.rru.ac.th

🔐