ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

องค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
พศิน นนทพายัพ และพูลศักดิ์ โกสิยวัฒน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล และพิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความมั่นคงในการทำงานและความสุขในการทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อานนท์ เสนาวงษ์ และกิตติวงค์ สาสวด

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ, ชัชวาล มงคล, จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ฐาปนา นามประดิษฐ์ และบุญส่ง พลสัมฤทธ

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัยที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จิตลดา กองแก้ว

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
ที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ศุภรัตน์ ดะแซสาเมาะและบุญเลิศ ค่อนสะอาด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา

วิทยา เริงสมุทร์และ บุญเลิศ ค่อนสะอาด

ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา
ซ๊ะเร๊าะ บินหะยีคอเนาะและ มาณัฏดลฎ์ เจริญภูวดล