ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่

• ศึกษาวิธิการลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in เพื่อนำไปชำระเงิน
  ตามวันเวลาที่กำหนด ➞ » ดูขั้นตอนลงทะเบียน คลิก «
• ลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in ที่เว็บไซต์นี้ ➞ » คลิกที่นี่ «
• ให้มารายงานตัวได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ พร้อมชำระเงิน
  ตั้งแต่วันที่ 3-5 ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
• พิมพ์ใบชำระเงินมาจ่ายที่หน้างานคลัง(การเงิน)เท่านั้น


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย


(แนบ รูปถ่าย 1 ใบ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ)
ให้นำเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
มาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่